Skip to main content

Het Adriano Huis is ontstaan doordat twee vrienden de handen in elkaar hebben geslagen om een steeds groter wordende zorgbehoefte van cliënten waaraan binnen het reguliere zorgaanbod voor deze zorgvragers geen of onvoldoende gehoor kon worden gegeven.

Welkom op de website van Het Adriano Huis, via deze weg willen wij ons graag aan u voorstellen. Het Adriano Huis is ontstaan doordat twee vrienden de handen in elkaar hebben geslagen om een steeds groter wordende zorgbehoefte van cliënten waaraan binnen het reguliere zorgaanbod voor deze zorgvragers geen of onvoldoende gehoor kon worden gegeven.

Wij zagen in onze jarenlange werkgeschiedenis waar instellingen, zorgverleners, medewerkers en behandelteams tegen aanliepen.

Met deze lange ervaring binnen de zorgwereld gaan wij een innoverende beweging maken om wel aan deze zorgvraag te kunnen voldoen.
Hierin gaat Het Adriano Huis buiten de gebaande paden treden en ”out of the box” denken. Hierbij gaan wij vooral onze bewoners Het normale leven laten ervaren.

Wij zijn van mening dat er bij veel van onze zorgvragers naast een intensieve zorgvraag, vooral een erkenningsbehoefte ligt. Deze erkenningsbehoefte komt voort uit de vele verhuisbewegingen die deze clienten vaak achter de rug hebben.

Het Adriano Huis bewoners

Onze bewoners kunnen naast de onvoorwaardelijke steun ook rekenen op een liefdevolle, betrouwbare en veilige leef, woon en werkomgeving.

Door ons binnen Het Adriano Huis te richten op de mogelijkheden van onze  bewoners in plaats van de gedragsuitingen van onze bewoners, worden wij in staat gesteld om samen met onze bewoners groei te ervaren.

Onze bewoners kunnen naast de onvoorwaardelijke steun ook rekenen op een liefdevolle, betrouwbare en veilige leef, woon en werkomgeving.

Wij trachten dit alles te bieden door vooral in te zetten op onze medewerkers en met deze medewerkers tot een duurzame werkrelatie waardoor onze medewerkers zich voor langere tijd aan ons verbinden, wij gaan binnen Het Adriano Huis vooral dicht bij onze medewerkers staan zodat wij hen goed kunnen horen om zo goed te kunnen anticiperen op hun vragen en dillema’s.

Door nauw met elkaar in contact te zijn kunnen onze medewerkers met passie hun werk uitvoeren.

Partners waar wij mee samenwerken

Het Adriano Huis kent verschillende vormen van samenwerking. Hierbij valt te denken aan andere zorginstanties, maatschappelijke instanties of onderzoeksorganisaties. Op het gebied van werken is Het Adriano Huis steeds op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners die in hun werkprocessen een zo goed mogelijke aansluiting bij onze bewoners betrachten te realiseren. Om onze bewoners zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn stellen wij binnen Het Adriano Huis hoge eisen aan alle initiatieven die wij ontplooien. Op dit gebied hebben wij grote ambities.

Bestuur en toezicht

De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over Het Adriano Huis.

“”

Farid El-KhassimVoorzitter Raad van Bestuur

“”

Jelle GillissenLid Raad van Bestuur

“”

Inass BahidaBestuurssecretaresse

Portefeuilleverdeling Raad van Bestuur

Aansturing directie dienstverlening is een taak van de bestuurder.
Het Reglement Raad van Bestuur beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de RvB.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht adviseert en controleert de Raad van Bestuur van Het Adriano Huis, zonder zich met de dagelijkse gang van zaken bezig te houden.
De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze staan in het Reglement Raad van Toezicht.

De leden zijn:

Governancecode Zorg

Het Adriano Huis baseert zich in zijn wijze van besturen en toezicht houden op de Governancecode Zorg van 2020. De code is opgesteld door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ): www.governancecodezorg.nl. Deze code is een instrument om de ‘governance’ op een dusdanige wijze in te richten, dat het bestuur bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van zorginstellingen om zo het maatschappelijk vertrouwen te bewerkstelligen.