Doorgaans heeft Het Adriano Huis tevreden bewoners. Toch kan er wel eens iets misgaan. Blijf niet rondlopen met deze klacht of ontevredenheid. Het Adriano Huis neemt elk signaal van onvrede serieus, omdat mensen fouten kunnen maken. En omdat klachten ons helpen om de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning te verbeteren.

In de meeste gevallen is een gesprek met de begeleider/of het bestuur de beste oplossing. Maar soms helpt praten niet. De partijen blijven tegenover elkaar staan. Bewoners en vertegenwoordigers kunnen dan de officiële procedure(s) volgen zoals omschreven op deze pagina.

Deze procedure maakt onderscheid tussen reguliere klachten en klachten die de Wet Zorg en Dwang aangaan. De procedure die gevolgd moet worden verschilt van elkaar.

U heeft de keuze uit verschillende mogelijkheden om uw klacht aan de orde te stellen. U kiest zelf welke weg u wilt volgen, indiening is altijd mogelijk zonder tussenkomst van begeleider / zorgverlener.

U neemt contact op met Het Adriano Huis en meldt de klacht direct intern bij Het Adriano Huis.
Indien u uw reguliere klacht niet eerst binnen Het Adriano Huis aan de orde wenst te stellen, kunt u zich met uw klacht meteen wenden tot de regionale klachtencommissie.
Voor een klacht betreft de Wet Zorg en Dwang moet de klacht bij de landelijke klachtencommissie weggelegd worden.
Daarnaast is het voor bewoners/wettelijk vertegenwoordigers ook mogelijk om contact op te nemen met een externe cliëntvertrouwenspersoon (CVP).
Als u al heeft geklaagd bij Het Adriano Huis over de afgenomen zorg of rechtstreeks bij de regionale klachtencommissie, en u bent toch niet tevreden over de afhandeling van uw klacht. Het Adriano Huis is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. U kunt uw klacht dan melden bij deze Geschillencommissie.

Heb je te maken met zorg die je niet wil?

Cliëntvertrouwenspersoon LSR
Esther Bijlefeld
Telefoon: 088-201 5920
Mobiel: 06-2190 7687
E-mail: e.bijlefeld@hetlsr.nl
www.hetlsr.nl
Cliëntvertrouwenspersoon LSR
Jessica van Overmeire
(Alléén bereikbaar bij afwezigheid van Esther)
Telefoon: 088-201 5920
Mobiel: 06-2515 4348
E-mail: j.vanovermeire@hetlsr.nl
www.hetlsr.nl

De werkwijze:

  • Indien u de klacht intern hebt gemeld (bij begeleiding of bestuur) dan komt de klacht terecht bij onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zal binnen 5 werkdagen contact met u opnemen om de klacht te bespreken en samen te zoeken naar een oplossing. Wij gaan uit van het principe hoor en wederhoor.
    Indien we er samen niet uitkomen dan heeft u de mogelijkheid om de klacht alsnog voor te leggen bij de externe klachtencommissie.
  • Wij zijn aangesloten bij een regionale klachtencommissie, deze commissie bestaat uit diverse deskundigen vanuit de aangesloten instellingen. De commissie staat onder voorzitterschap van een externe advocaat. Als u zich tot de regionale klachtencommissie went ontvangt u binnen 5 werkdagen een met uitleg over het vervolg Het Adriano Huis zal deze brief ook ontvangen.

Hoe een klacht in te dienen?

maak uw klacht kenbaar bij:

Regionale Klachtencommissie WKKGZ
Opaaldijk 44706 LT ROOSENDAAL

De Regionale Klachtencommissie is elke maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (06) 15 53 74 13 of op klachtencommissie@home.nl. De klachtencommissie neemt geen klachten in behandeling die gaan over het beleid van de instelling.

In deze situatie moet de klacht aanhangig worden gemaakt binnen de Cliëntenraad. De regionale klachtencommissie houdt zich uitsluitend bezig met geschilpunten over de uitvoering van de zorg door de instelling.

Het Adriano Huis is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ)

Waar staat de KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg voor? De KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg is een landelijke klachtencommissie die specifiek voor de Wet Zorg en Dwang is opgericht. De klachtencommissie heeft als taak om klachten van de bewoner en/of vertegenwoordiger(s) in behandeling te nemen en een uitspraak te doen over de klacht. Deze uitspraak is bindend en kan eventueel nog aangevochten worden via de rechtbank. De commissie bestaat uit drie deskundigen: een jurist, een gekwalificeerde zorgverlener en een derde deskundige. De derde deskundige die wordt ingeschakeld, wordt bepaald op basis van het onderwerp van de klacht. Het KOZC onderscheidt de volgende klachten:

  • Een “beslissing” om onvrijwillige zorg uit te voeren buiten het zorgplan om.
  • Een “beslissing” over ontslag of verlof.
  • Een “beslissing” van de WZD-functionaris.
  • Een “beslissing” over de wilsbekwaamheid van de bewoner.
  • Een “beslissing” om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen.
  • Een “beslissing” om onvrijwillige zorg uit te voeren.

Hoe een klacht in te dienen bij de KCOZ?

Om een klacht in te dienen bij de KCOZ moet de volgende route gevolgd worden:

Klachten kunnen niet rechtstreeks bij de KCOZ worden ingediend, maar worden ingediend bij Het Adriano Huis. Hierdoor is gewaarborgd dat bewoners en hun vertegenwoordigers op één adres terecht kunnen met klachten. U kunt uw klacht indienen bij het secretariaat van Het Adriano Huis via het telefoonnummer 0164-743150 of per mail naar klachten@hetadrianohuis.nl.
Het Adriano Huis neemt contact op met het secretariaat van de KCOZ om de klacht kenbaar te maken. Het Adriano Huis krijgt dan een code waarmee ingelogd kan worden op het portaal van de KCOZ. De klacht kan vervolgens veilig worden geüpload.
Na ontvangst van de klacht neemt de KCOZ contact op met bewoner/vertegenwoordiger die de klacht heeft ingediend en de persoon op wie de klacht betrekking heeft. Ook de klager krijgt een code waarmee hij kan inloggen op het portaal van de KCOZ. Zowel de klager als degenen op wie de klacht betrekking heeft.

De KCOZ doet binnen twee weken een uitspraak. Deze uitspraak is bindend. Als de klacht betrekking heeft op een beslissing of nakoming van een verplichting die geen gevolg meer heeft voor de bewoner doet de KCOZ binnen vier weken een uitspraak.
Als er geen oordeel is van de KCOZ binnen de termijn van vier weken, kan de klacht bij de rechtbank voorgelegd worden zonder dat er een oordeel is van de KCOZ.

Indien u contact op wenst te nemen met de externe vertrouwenspersoon kunt u terecht bij:

Als u al heeft geklaagd bij Het Adriano Huis over de afgenomen zorg of rechtstreeks bij de regionale klachtencommissie, en u bent toch niet tevreden over de afhandeling van uw klacht. Het Adriano Huis is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. U kunt uw klacht dan melden bij deze Geschillencommissie.